Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Članek: KAJ SE ZGODI S PRAVILI V PRIMERU ODPOVEDI PODJETNIŠKE KOLEKTIVNE POGODBE - PKP

7. 2. 2018

Kaj je KP in kaj PKP?

Kolektivna pogodba (KP) podrobneje ureja pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja in jo sklenejo sindikati/združenja sindikatov in delodajalci/združenja delodajalcev. KP mora biti usklajena z zakonom – delavcem lahko podeli samo več pravic kot jih daje zakon. Kolektivna pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki in jo je potrebno tudi javno objaviti.

V primeru, da je kolektivna pogodba sklenjena na nivoju delodajalca/podjetja in se sklepa med delodajalcem in predstavniki delavcev, govorimo o Podjetniški kolektivni pogodbi (PKP). Tudi za Podjetniško kolektivno pogodbo veljajo ista pravila glede sprejemanja in objave, kot za kolektivno pogodbo, s tem, da mora biti Podjetniška kolektivna pogodba usklajena še z kolektivno pogodbo dejavnosti (branžno kolektivno pogodbo).

Kolektivna pogodba je svoboden izraz volje, saj velja načelo prostovoljnega kolektivnega pogajanja.

Kolektivna pogodba vsebuje obligacijski in normativni del. V obligacijskem delu ureja pravice in obveznosti strank, ki so jo sklenile, ter morebitne načine mirnega reševanja kolektivnih sporov. V normativnem delu pa so lahko vsebovane določbe:

 • s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, med trajanjem delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi; 
 • plačilo za delo, drugi prejemki in povračila v zvezi z delom,
 • varnost in zdravje pri delu,
 • druge pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerij med delavci in delodajalci,
 • zagotavljanje pogojev za delovanje sindikata pri delodajalcu.

Določbe kolektivne pogodbe obvezno učinkujejo – pravic določenih v pogodbi o zaposlitvi ni mogoče določiti v nasprotju s kolektivno pogodbo. Kadar je pogodba o zaposlitvi v nasprotju s kolektivno pogodbo, se uporabijo določila kolektivne pogodbe.

Kako se Podjetniška kolektivna pogodba sprejema?

 1. Delodajalec je dolžan pripraviti predlog vsebine Podjetniške kolektivne pogodbe in ga posredovati predstavnikom delavcev (sindikatu). 
 2. Sindikat se je dolžan do vsebine predloga opredeliti, kar v praksi običajno pomeni, da se v tem trenutku začnejo pogajanja, ki potekajo med delodajalci in sindikati (ali delavci) toliko časa, da je vsebina podjetniške kolektivne pogodbe usklajena in dogovorjena. 
 3. Podjetniška kolektivna pogodba je lahko sklenjena za nedoločen čas, lahko pa tudi za določen čas
 4. Z njeno vsebino se seznani vse zaposlene in sicer na način, ki je pri delodajalcu običajen (na primer z objavo na oglasni deski, na zboru zaposlenih, preko intraneta,…).

Kdaj preneha Podjetniška kolektivna pogodba veljati?

Kolektivna pogodba preneha veljati:

 • potekom časa, kadar je sklenjena za določen čas,
 • sporazumom obeh strank ali
 • odpovedjo.

Primere in pogoje za odpoved ter odpovedni rok stranki določita v pogodbi. Nova kolektivna pogodba nadomesti staro, tudi če je manj ugodna.

Po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe se do sklenitve nove, vendar še najdalj eno leto, če stranki ne določita drugače, še naprej uporabljajo določbe normativnega dela, s katerimi se urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev:

 • pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, 
 • med trajanjem delovnega razmerja in 
 • v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi, 
 • plačilo za delo, ter 
 • drugi osebni prejemki in 
 • povračila v zvezi z delom ter 
 • varnost in zdravje pri delu.

Do sklenitve nove podjetniške kolektivne pogodbe potekajo pogajanja med delodajalci in sindikati (ali delavci) o vsebini nove podjetniške kolektivne pogodbe.

Povezani članki: OBVEZNOST UPOŠTEVANJA DELOVNO PRAVNE ZAKONODAJE
Preberite več: KLIKNITE TUKAJ.
Prijavite se v našo bazo, da boste redno obveščani o pomembnih zakonskih spremembah in aktualnih novicah!
KLIKNITE TUKAJ ZA PRIJAVO.
IMATE VPRAŠANJE? KONTAKTIRAJTE NAS!
KLIKNITE TUKAJ.
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio