Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Delavnice za zaposlene starejše od 45 let (ASI) - seznam

IZVAJANJE VSEH SKLOPOV V PROGRAMU "CELOVITA PODPORA PODJETJEM ZA AKTIVNO STARANJE DELOVNE SILE – ASI"

PRIPRAVA:

 1. STRATEGIJE ZA UČINKOVITO UPRAVLJANJE STAREJŠIH ZAPOSLENIH (A) in 
 2. NAČRTA OSEBNEGA IN POKLICNEGA RAZVOJA STAREJŠIH ZAPOSLENIH (B1)
 3. IZVAJANJE DELAVNIC


S strategijo podjetja delodajalec zapiše načrt dejanj, potrebnih za reševanje problemov pri doseganju določenega cilja. Cilj strategije je definiranje in segmentiranje območja delovanja celotne organizacije in njenih posameznih delov, prepoznavanje dobrih in šibkih točk poslovanja ter priprava načrta za vzdrževanje zatečenega stanja oz. morebitne izboljšave.

S strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih vam bomo pomagali:

 • definirati težave, ki jih zaznate pri delu s starejšimi zaposlenimi,
 • opredeliti vizijo in
 • določiti konkretne ukrepe za uresničitev vizije.

Na podlagi teh ugotovite boste vi razporedili potrebna finančna sredstva za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Vsi ti koraki skupaj predstavljajo strategijo za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih, ki bo osnova za izdelavo načrta osebnega in poklicnega razvoja starejših zaposlenih (B1).

Seznam delavnic, ki jih v sklopu razpisa ASI izvajamo:

 1. MOTIVACIJA
 2. ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA (obvladovanje časa)
 3. PRODAJA
 4. KADROVSKA AKADEMIJA - DELOVNO PRAVNI VIDIK (ZA VODJE IN KADROVNIKE):
  1. KADROVSKA PRAKSA
  2. DELOVNI ČAS
  3. PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA IN POSTOPKI V PRIMERU KRŠITEV
  4. NAGRAJEVANJE DELAVCEV (MATERIALNO IN NEMATERIALNO)
  5. VOP
 5. KLIMA V PODJETJU
 6. KOMUNIKACIJA (TELEFON, OSEBNO DO STRANK, INTERNA V PODJETJU)
 7. SODELOVANJE/TIMSKO DELO
 8. OBVLADOVANJE STRESA
 9. USPOSABLJANJE ZA VODENJE LETNIH RAZGOVOROV
 10. OSVEŠČANJE VODIJ O ZNAČILNOSTIH RAZLIČNIH GENERACIJ, AKTIVNEM STARANJU ZAPOSLENIH
 11. COACHING
 12. VODENJE
 13. drugo...

Več o delavnicah:

MOTIVACIJA
Glavni namen vodenja je v tem, da dosežete pri skupini ljudi boljše rezultate, kot bi jih, če vas ne bi bilo. Če ne znate ljudi motivirati, ne morete biti vodja. Za vse timske vodje je pomembno, da znajo angažirati za delo druge ljudi, ne glede na to, kakšen tim imajo ali kakšna je naloga. Za motivacijo ljudi še ni dovolj, da jim poveste, kaj naj storijo. Pomembno je tudi, da jim razložite zakaj. Ponudite jim tudi način, da lahko sami merijo svoje dosežke in jih za dobro delo pohvalite. Vodja mora kot dober motivator znati poslušati, vključevati in pooblaščati svoje sodelavce.


ORGANIZACIJA DELOVNEGA ČASA (obvladovanje časa)

Vsi imamo na voljo enako količino časa. Nekateri znajo bolje organizirati delo in naloge in s tem čas tudi bolje izkoristijo. Neorganiziranost lahko povzroči napake, slabe odnose, zamujanje pri rokih, majhno produktivnost in v najslabših primerih tudi stres. Tisti, ki upravljajo s svojim časom imajo nadzor nad delom. In ker jim ni potrebno delati nadur, da bi v obupu naredili vse potrebno, je tudi njihovo privatno življenje bolj umirjeno in uživajo v njem. Žal se dobra organizacija časa in aktivnosti ne zgodi sama od sebe ali po nesreči. Sami se moramo tega lotiti. Ne le, da moramo organizirati svoje aktivnosti, da bomo učinkoviti, temveč tudi stike z ljudmi: e-pošta, telefonski pogovori, sestanki, kar bi na kratko poimenovali motnje.


VODENJE

Vodenje je vezano na ljudi, ki imajo v procesu dela točno določa cilje. Naloga vodje pa je, da vodi ljudi k dosegi teh ciljev. Pri tem pa jih mora spodbujati, jih motivirati, jim svetovati, jih podpirati, informirati, usposabljati in razvijati, pohvaliti, … skratka voditi. Na tej poti se srečuje s številnimi odgovornostmi. Včasih je zaradi vsega tega preobremenjen in pod stresom. Zato je pomembno, da se nauči delo dobro organizirati ter ostati miren tudi v kriznih situacijah. Naučiti se mora delo delegirati in pooblaščati sodelavce, da samostojno vodijo določene naloge. Ključni sestavini za dobro opravljanje dela vodje sta odlična komunikacija in čustvena inteligenca.


PRODAJA

Izdelki in storitve ponudnikov postajajo vedno bolj podobni, torej so ljudje oziroma prodajalci tisti, ki ustvarjajo razliko. Znanja, ki jih potrebujejo za sklepanje poslov so zelo široka. Znati morajo:

 • postavljati odprta vprašanja, 
 • voditi in kontrolirati prodajni razgovor, 
 • učinkovito uporabljati poslušanje pri uspešnem prodajanju, 
 • navesti koristi izdelka ali storitve, 
 • spoprijemati se z ugovori, 
 • prepoznati nakupne znake in 
 • pravilno zaključiti posel.


KADROVSKA AKADEMIJA - DELOVNO PRAVNI VIDIK (ZA VODJE IN KADROVIKE): Kadrovska akademija je sklop delavnic, namenjena kadrovikom in vodjem. S kadrovsko akademijo vam približamo osnovna pravila dela z zaposlenimi in vas usposobimo za samostojno delo na vašem delovnem mestu. Kadrovske akademije se lahko udeležite v celoti (vseh 6 delavnic), ali pa se udeležite posamezne delavnice.

 • KADROVSKA PRAKSA

Kadrovska praksa – seznanitev s praktičnimi primeri in rešitvami, usklajenimi z aktualno zakonodajo z delovno pravnega področja, s katerimi se soočajo kadroviki pri svojem vsakdanjem delu. Delavnica vas vodi skozi celoten kadrovski proces od postopkov pred in ob zaposlitvi, prek samega trajanja delovnega razmerja ter medsebojnega odnosa zaposlenega in delodajalca do prenehanja delovnega razmerja. Od kadrovskega administrativnega dela do odnosa delodajalca do zaposlenih, s poudarkom na varstvu posameznih kategorij zaposlenih.


 • DELOVNI ČAS

Optimalno urejena in razdelana sfera delovnega časa je eno izmed bistvenih področij, ki morajo biti maksimalno dodelana pri uspešnem delodajalcu. Delodajalec delovni čas določi upoštevaje naravo in potrebe delovnega procesa, pri tem pa mora upoštevati določila  Zakona o delovnih razmerjih in zavezujoče kolektivne pogodbe. Zakonodaja glede delovnega časa opredeljuje veliko možnosti - vse od enakomerno do neenakomerno razporejenega delovnega časa, od prerazporejenega delovnega časa do nadur. Nujno je potrebno upoštevati določila o dnevnih, tedenskih in letnih počitkih za delavce itd...

V okviru projekta ASI bomo kot izvajalci delavnic, delovno pravni vidik delovnega časa predstavili na način, da se bodo udeleženci seznanili z/s:

 • predpisi, ki glede razporejanja delovnega časa veljajo za starejše zaposlene
 • pravili, ki glede letnega dopusta veljajo za starejše zaposlene
 • pravili glede časovnih omejitev
 • pravili glede obveze trajanja počitkov in dopusta
 • pravilnim način določanja in odrejanja delovnega časa
 • referenčnimi obdobji
 • odmori (možni ukrepi za starejše zaposlene)
 • korporativnim wellnesom glede delovnega časa za starejše zaposlene
 • kršitvami v zvezi z delovnim časom
 • sankcijami zaradi neupoštevanja delovnega časa
 • praktičnimi primeri idr.

Zakon o delovnih razmerjih določa možnosti in pravila za prenehanje delovnega razmerja; preneha lahko zaradi volje delavca, delodajalca, s sporazumom, na podlagi zakona, s potekom določenega časa, … Na delavnici vas naučimo, kako posamezno možnost prenehanja delovnega razmerja uporabljati v praksi in na kaj morate paziti, da so postopki izbrani in izvedeni pravno pravilno. Opozorili vas bomo tudi na posebnosti postopkov z varovanimi kategorijami delavcev, med katere spadajo tudi starejši delavci.

Posebno pozornost bomo namenili tudi kršitvam delovnega razmerja in vas seznanili z možnostmi, ki jih ima delodajalec, da prepreči nastanek kršitev oz. neželeno obnašanje/ravnanje delavcev. Hkrati vas naučimo katere postopke imate na voljo za ukrepanje v primeru že ugotovljenih kršitev: temeljno vprašanje, ki ga morate rešiti pred uvedbo postopka ob ugotovljeni kršitvi delovnega razmerja je, ali želite z delavcem še nadaljevati z delovnim razmerjem. 

 • NAGRAJEVANJE DELAVCEV (MATERIALNO IN NEMATERIALNO)

Ste se odločiti nagraditi boljše delavce, pa ne veste, kako pristopiti k temu? Se vsakič, ko zaposlite novega sodelavca znajdete pred težavo, kako mu določiti osnovno plačo? Želite delavce spodbuditi k večji produktivnosti, zavzetosti in njegovo plačilo za delo vezati neposredno na njegovo osebno uspešnost pri delu? So vaši najboljši delavci nezadovoljni s plačilom za delo, saj menijo, da njihovo plačilo ne odraža njihovega osebnega prispevka v primerjavi z manj dobrimi delavci in mu njegovega plačila ne morete utemeljiti? Če ste na vsaj eno vprašanje odgovorili z da, morate sprejeti pravila o nagrajevanju.

Nagrajevanje zaposlenih je zelo pomemben del upravljanja z ljudmi, saj ustrezen sistem nagrajevanja spodbuja zaposlene, da s svojim delom prispevajo k doseganju ciljev podjetja, zaradi česar so tudi toliko bolj izpolnjeni cilji podjetja. Za vzajemno zadovoljstvo (vodstvo in zaposleni) je ključnega pomena, da ima podjetje transparentno strategijo, ki jo predstavi vsem zaposlenim, saj se zaposleni veliko bolj trudijo in posledično boljše delajo, če poznajo in razumejo cilje podjetja; zaradi boljšega dela pa prejmejo tudi večjo nagrado. 

S pravili o nagrajevanju oz. modelom nagrajevanja delodajalci zasledujejo predvsem naslednje cilje:

 • izpolnjevanje zahtev, ki izhajajo iz zakonov in predpisov,
 • ohranjanje občutka za pravičnost in poštenost v delovnem kolektivu,
 • privabljanje novega, visoko usposobljenega kadra,
 • motiviranje zaposlenih,
 • nadzorovanje stroškov.

Na delavnici o nagrajevanju vam bomo predstavili načine in možnosti nagrajevanja, vas opozorili na nevarnosti in pasti, na katere morate biti pozorni pri vzpostavitvi nagrajevalnega modela ter razrešili marsikatero dilemo, ki je povezana s to temo.


 • VOP

Z globalizacijo, razvojem tehnologije vključno aplikacij, programov in pametnih naprav ter široke uporabe interneta, se je povečal obseg zbiranja in izmenjave osebnih podatkov, ob tem pa se je nadzor nad osebnimi podatki bistveno zmanjšal. Uredba, ki v zadnjih mesecih dviguje veliko prahu, bo dejansko v podjetjih terjala spremembe. Spremembe pa s sabo prinašajo prilagoditvene težave, kar pomeni, da se med zaposlenimi že pričakujejo težave pri sprejemanju novih zahtev in novega načina dela. Delavnica bo osvetlila pomen varstva osebnih podatkov, predvsem pa pomagala starejšim, ki so več let delali na enak način, prilagoditi svoj način dela, da bo v skladu z zahtevami delodajalca in uredbe. 

Namreč, zaposleni, ki na kakršen koli način v podjetju dostopajo do osebnih podatkov, se morajo zavedati, da lahko z dosedanjim načinom dela, na primer ko: razpolagajo z gesli za dostope od drugih sodelavcev, uporabljajo službene telefone brez ustreznega varovanja, puščajo delovna mesta neurejena in tako omogočajo vpoglede v osebne podatke, ne brišejo sproti evidenc, ki si jih ustvarjajo z namenom lažjega dela ali slednje celo odlagajo na nezaščitene odlagalne površine, … in podobno, bistveno prispevajo k zlorabam osebnih podatkov ter sledečim kršitvam določil uredbe. 

Prilagoditvene težave so dodatno breme delodajalca in vsakega posameznega zaposlenega, saj je ob tem lahko zaposleni deležen negativne pozornosti ali celo sankcioniranja. Da bi se zaposleni lažje prilagodili in hitreje sprejeli spremembe v načinu opravljanja svojega dela, je bistveno, da razumejo zakaj je to sploh potrebno, predvsem pa, da se naučijo, da lahko že z majhnimi dejanji pripomorejo k boljšemu in varnejšemu opravljanju dela. Opravljanje dela na način, da pri tem ščitimo osebne podatke, da se zavedamo pomena varstva podatkov in tako delo opravljamo odgovorno, bo v prihodnosti nujna kompetenca.


Odsotnost z dela stane organizacije vsako leto veliko denarja. Zato je pomembno, da razumemo izvorni vzrok odsotnosti z dela in da takoj ukrepamo. Če se problema lotimo pozitivno, se bo pogostnost odsotnosti z dela občutno zmanjšala v vsaki organizaciji.

Ključ za pozitiven pristop se skriva v treh točkah - najprej moramo priznati, da problem obstaja, nato moramo identificirati vzroke in se dogovoriti za rešitev problema. Pri odsotnosti z dela ne gre le za bolezen. Kadar so ljudje res bolni, jim je veliko do tega, da ozdravijo, kolikor le mogoče hitro. To najlažje storijo, če ne pridejo v službo. Obstaja pa še vrsta faktorjev, mnogi med njimi so lahko povezani z delovnim okoljem, ki prav tako lahko povzročijo odsotnost z dela. Pomagali vam bomo prepoznati tovrstne situacije in pokazali, kako zavzeti aktivno vlogo, ko se odsotnost z dela povzpne preko vsake razumne meje.


KLIMA V PODJETJU

Organizacijska klima nastaja čez daljše obdobje. Potreben je čas, da jo spremenimo ali obnovimo. Jezik FISH filozofije, ki jo bomo obravnavali na delavnici, nam pomaga začeti pogovor o spremembah. Ker je FISH filozofija način življenja, se njeni štirje koncepti prepletajo. Kjer najdete enega, boste našli tudi druge. Ti štirje koncepti so: igra, polepšaj jim dan, bodi pozoren, izberi svoj odnos.

 • IGRA: Igra naredi delo zabavnejše, spodbuja kreativnost in sposobnost za reševanje problemov, razveseli stranke in zaposlene, olajša dolgočasna dela in omogoči, da čas hitreje mine.
 • POLEPŠAJ JIM DAN: Govori o tem, da za vaše stranke in sodelavce storite nekaj posebnega. Ko nekomu polepšate dan, ste mu dali posebno darilo, ki ga še dolgo ne bo pozabil. In ko ga podarite, se ob tem počutite odlično. 
 • BODI POZOREN: Pomeni, da smo popolnoma osredotočeni na trenutek oz. delo, ki ga opravljamo. Poslušajte sodelavca, družinskega člana ali prijatelja. Ne čakajte zgolj na trenutek, ko lahko vi spregovorite. Preprosto poslušajte. Za hip ne imejte nobenega mnenja, ne ocenjujte in ne vrednotite, le osredotočite se na to, kar nekdo govori.
 • IZBERI SVOJ ODNOS: Govori o tem, da popolnoma prevzamemo odgovornost za vse svoje odločitve, celo za naš odnos pri delu. Pozitiven odnos je odločitev, ki jo sprejemamo iz trenutka v trenutek.


KOMUNIKACIJA

Dobra komunikacija daje vključenim občutek pripadnosti, lastne pomembnosti in angažiranje za skupni cilj. Posledice slabe komunikacije pa so slabi odnosi in prizadeti posamezniki. Pri komunikaciji moramo biti pozorni na besedni del (7%) sporočila in nebesedni del (55% govorica telesa + 35% glas). Pomembno je, da svoje sporočilo prilagodimo kanalu, preko katerega komuniciramo - npr.telefonski pogovor, elektronska pošta, dopisovanje, ... Najbolj učinkovita oblika komunikacije pa je neposredna komunikacija, ker je omogočena takojšnja povratna informacija. To je pogovor dveh ali več oseb, ki se nahajajo skupaj in med njimi ni nobenega posrednika (npr. obisk pri stranki).


SODELOVANJE/TIMSKO DELO

Ljudje pri opravljanju svojega dela največkrat pozabljajo, da so hkrati tudi člani tima. Resnica namreč je, da so ljudje pri svojem delu uspešnejši,  če upoštevajo znanje in izkušnje sodelavcev in če si med seboj izmenjujejo tudi informacije. Nekaterim ljudem se zdi delo v timu nekaj čisto naravnega: kot bi šlo za posadko v reševalnem čolnu ali za gasilce, na primer. Največkrat že narava njihovega dela zahteva tesno povezanost z drugimi. V nekaterih drugih primerih pa ljudje nimajo prav nobenega občutka, da delajo v kakšnem timu. To velja na primer za telefonista, ki sedi v izoliranem pritličnem prostoru, ali varnostnika v kakšnem skladišču. Večina ljudi pa ima na svojem delovnem mestu nekakšen vmesni položaj med tema dvema skrajnostma. Na delavnici bomo obravnavali kaj je tim in kako deluje ter se poglobili tudi v vlogo posameznika v timu.


OBVLADOVANJE STRESA

Zdravila, s katerimi blažimo stresne simptome so med najpogosteje uporabljenimi in največkrat predpisanimi. To dokazuje, kako razširjen je stres v današnjem času. Namen te delavnice je definirati, kaj razumemo pod izrazom stres, opozoriti na povezanost z delovnim mestom, zdravjem, predvsem pa opisati, kako se mu izogniti oziroma kako ga zdraviti. Posamezniki se na določene stresne okoliščine lahko odzivajo fizično, na način, ki ga lahko izmerimo, npr. pod stresom se lahko spremeni utrip srca, prav tako pa tudi količina hormonov, ki kroži po telesu. Po drugi strani lahko pride do psihične reakcije - do globokih izkušenj ali čustvenih motenj, ki jih odkrijemo le s pomočjo pogovora. Simptomi stresa so v najboljšem primeru neprijetni, v najslabšem pa uničujoči za posameznika - včasih pa tudi za ustanovo, v kateri ta človek dela. Obravnavali bomo kako naj take simptome prvič preprečimo in drugič obravnavamo.


USPOSABLJANJE ZA VODENJE LETNIH RAZGOVOROV

Z razvojnimi pogovori vodja na sistematičen način pomaga zaposlenim razvijati njihovo kariero. Poleg tega pa s tem pogovorom lahko vpliva na motiviranost zaposlenega, napredek, s tem pa na  produktivnosti za v prihodnje. Smisel pogovora je pregled preteklega dela in dosežkov, učvrstitev osebnega odnosa ter načrtovanje prihodnosti. Ocenjevana oseba se lahko pogovori o svojem delu in razloži, kako si predstavlja svojo kariero.

Za dobro izpeljan razvojni pogovor se držite nasvetov, ki jih bomo natančno razdelali na delavnici:

PRIPRAVA

 • Ustvarite sproščeno ozračje.
 • Pohvalite zaposlenega.
 • Zlato pravilo: gre za njihov pogovor, ne za vašega. Vaše vodilo mora biti, kako izboljšati stvari za zaposlenega, kako razviti njegov talent v korist cele organizacije.

SOOČANJE SE S PROBLEMI

 • Spodbujajte samoocenjevanje.
 • Obravnavajte delo, ne značajev.
 • Bodite pozitivni: pri kritiki uporabljajte pozitiven jezik.
 • Nobenega presenečenja.

DOGOVARJANJE O NAČRTIH ZA PRIHODNOST

 • Delajte po jasni zasnovi. Pogovor je treba organizirati: pripraviti dnevni red in ga skupaj z zaposlenim obdelati.
 • Osredotočite se na dejstva.
 • Dogovorite se za bližnje cilje: skupaj z zaposlenim se dogovorite za jasne in merljive cilje ter njihovo kontrolo.


OSVEŠČANJE VODIJ O ZNAČILNOSTIH RAZLIČNIH GENERACIJ, AKTIVNEM STARANJU ZAPOSLENIH

Stil komuniciranja, delovanja, … ter vrednostni sistem je za različne generacije različen. Kar motivira generacijo X, ne bo motiviralo baby boomerja, kariernih ciljev, ki jih ima generacija Y in Z, nimajo t.i. Tradicionalisti. Zato je zelo pomembno, da se zavedamo in pri delu tudi upoštevamo vse te razlike. Lažje bo nam in njim pri delu in tudi zaposleni bodo boljše in bolj zavzeto delali.


COACHING

Coaching je tehnika, ki vam bo pomagala doseči večjo učinkovitost posameznega zaposlenega, obenem pa bo razvila njegove sposobnosti. Coach zaposlenega spodbuja in mu pokaže poti, da izkoristi čim več svojih potencialov. Coaching ne zahteva odsotnosti z delovnega mesta. V nasprotju s seminarji in strokovnim izobraževanjem v posebnih ustanovah, ni potrebno, da zaposleni zapusti delovno mesto, zato je tudi stroškovno nadvse ugoden.

Četudi si je za izvedbo takšnega usposabljanja treba vzeti nekaj časa, je to le kratkoročna naložba, ki pa bo prinesla dolgoročno korist. Sodelavec, ki ga usposabljate, bo sčasoma vse bolj samostojen in sposoben, s tem pa bo tudi vam ostajalo vedno več časa, da se posvetite svojim delovnim nalogam.


DRUGO:

Seznam delavnic ASI po delovnih področjih:

1. ZA VODJE:
 • MOTIVACIJA - PRIPOROČAMO!!!
 • ORGANIZACIJA ČASA - PRIPOROČAMO!!!
 • VODENJE - PRIPOROČAMO!!!
 • PRODAJA
 • KADROVSKA PRAKSA
 • DELOVNI ČAS
 • PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
 • NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH
 • VOP - PRIPOROČAMO!!!
 • OBVLADOVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • VODENJE LETNIH RAZGOVOROV
 • GENERACIJE X,Y,Z IN STARANJE ZAPOSLENIH
 • COACHING
 • VODENJE TIMA - PRIPOROČAMO!!!
 • PRIPRAVITE USPEŠNO PREDSTAVITEV
 • REŠEVANJE KONFLIKTOV - PRIPOROČAMO!!!
 • KREATIVNOST
 • SESTANKI - PRIPOROČAMO!!!
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV
 • DVIG KAKOVOSTI

2. ZA OPERATIVO (ADMINISTRACIJA):
 • MOTIVACIJA
 • ORGANIZACIJA ČASA - PRIPOROČAMO!!!
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA - PRIPOROČAMO!!!
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • KREATIVNOST
 • SESTANKI
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV

3. ZA DELOVNA MESTA V PROIZVODNJI:
 • MOTIVACIJA - PRIPOROČAMO!!!
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA - PRIPOROČAMO!!!
 • OBVLADOVANJE STRESA - PRIPOROČAMO!!!
 • KREATIVNOST
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV
 • DVIG KAKOVOSTI - PRIPOROČAMO!!!

4. ZA NABAVO:
 • MOTIVACIJA
 • ORGANIZACIJA ČASA - PRIPOROČAMO!!!
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • PRIPRAVITE USPEŠNO PREDSTAVITEV
 • KREATIVNOST
 • SESTANKI
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV

5. ZA DELOVNA MESTA V PRODAJIi:
 • MOTIVACIJA
 • ORGANIZACIJA ČASA - PRIPOROČAMO!!!
 • PRODAJA - PRIPOROČAMO!
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA - PRIPOROČAMO!!!
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • PRIPRAVITE USPEŠNO PREDSTAVITEV
 • KREATIVNOST
 • SESTANKI
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV

6. ZA HR (KADROVSKI ODDELEK):
 • KADROVSKA PRAKSA - PRIPOROČAMO!!!
 • DELOVNI ČAS
 • PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA
 • NAGRAJEVANJE ZAPOSLENIH - PRIPOROČAMO!!!
 • VOP - - PRIPOROČAMO!!!
 • OBVLADOVANJE BOLNIŠKE ODSOTNOSTI
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • VODENJE LETNIH RAZGOVOROV - PRIPOROČAMO!!!
 • GENERACIJE X,Y,Z IN STARANJE ZAPOSLENIH
 • SESTANKI
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV

7. ZA IT (ODDELEK INFORMATIKE):
 • VOP - PRIPOROČAMO!!!
 • KLIMA V PODJETJU
 • KOMUNIKACIJA
 • TIMSKO DELO
 • OBVLADOVANJE STRESA
 • KREATIVNOST
 • UVAJANJE NASLEDNIKOV
 • SESTANKI
KONTAKTIRAJTE NAS - tudi, če niste uradno izbrani preko razpisa!
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio