Left
Right
splet@trgotur.si
03 898 62 55
041 465 227
Iščeš delo? Delodajalci
Iščeš delo? Delodajalci

Sistemizacija delovnih mest

Sistemizacija delovnih mest - obveznost za delodajalce z več kot 10 zaposlenih

Sistemizacija delovnih mest - kaj je?

Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih sistemov v podjetju. Dokument v katerem je zapisana sistemizacija delovnih mest je akt o sistemizaciji delovnih mest, ki predstavlja temeljni splošni akt delodajalca. V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih je delodajalec dolžan sprejeti splošni akt delodajalca/akt o sistemizaciji delovnih mest s katerim določa pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu, oziroma za posamezno vrsto dela.

Akt o sistemizaciji delovnih mest predstavlja organizacijski kadrovski akt, ki zapisuje organizacijo podjetja in nanjo »obeša« delovna mesta. Sistematizacija delovnih mest, ki jo zapisuje Akt o sistemizaciji delovnih mest vsebuje opis delovnih mest pri delodajalcu.

Akt o sistemizaciji delovnih mest je pogosto poimenovan kot Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest in običajno vsebuje podatke o vrsti dela, opis dela in pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Koristni pa so tudi kadrovski in organizacijsko-tehnični podatki o delovnem mestu, ter podatki za identifikacijo delovnega mesta.

Dobra sistemizacija omogoča učinkovito SELEKCIJO KADROV, saj služi kot podlaga za izbor najustreznejših kadrov. Ustrezna opredelitev zahtev, ki jih mora dosegati delavec na določenem delovnem mestu nam namreč omogoča, da bolj zanesljivo izberemo ljudi, ki bodo določeno delo opravljali kar najbolj učinkovito.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest je obvezen za podjetja z več kot 10 zaposlenimi. Izdelan je na osnovi sedanjega stanja, s pogledom na prihodnost. Poleg trenutnih in bodočih organizacijskih enot ter podrejenosti in nadrejenosti pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovni mest določa še:

 • nazive, vsebino dela in pogoje za zasedbo posameznih delovnih mest
 • pristojnosti in odgovornosti za vsako delovno mesto
 • ...

Dobra sistemizacija delovnih mest omogoča: 

 • načrtovanje USPOSABLJANJA,
 • NAPREDOVANJA,
 • notranjo prerazporeditev ter izgradnjo in 
 • načrtovanje posameznikove KARIERE in tudi 
 • doseganje poslovnih rezultatov.

Omogoča tudi:

 • načrtovanje, organiziranje in delitev dela, 
 • ugotavljanje zahtevnosti dela, ki služi kot osnova za določanje PLAČ
 • vsestranski razvoj in napredovanje zaposlenih ter sklepanje POGODB O ZAPOSLITVI in 
 • določanje ter razmejevanje odgovornosti in pristojnosti.
Nudi tudi osnovo za pripravo ustreznih kriterijev za NAGRAJEVANJE ter MOTIVIRANJE ZAPOSLENIH.


Dobra sistemizacija delovnih mest mora biti prilagojena velikosti, kompleksnosti in specifikam podjetja in dejavnosti. Vsebovati mora premišljeno in sistematično urejeno organizacijo delovnih mest, vendar do te mere, da omogoča fleksibilno obnašanje in kadrovanje podjetja na trgu.

V sistemizaciji se jasno in nedvoumno določi organizacijska struktura in organizacijska shema, v katero so vpeta posamezna delovna mesta. Pomemben del sistemizacije delovnih mest so opisi delovnih mest, ki vsebujejo zlasti dober opis delovnih nalog, pogoje za opravljanje dela.

Posledice pomanjkljive sistemizacije delovnih mest

Posledice pomanjkljive sistemizacije delovnih mest:
 • Nepravilna razdelitev dela
 • Slabo kadrovanje
 • Osiromašen razvoj kadrov
 • Ogroženo varstvo in zdravje pri delu
 • Neobjektivno vrednotenje dela
 • Slabi medosebni odnosi
 • Slabo vodenje dela
 • Nezanesljiv razvoj sistema dela

Sistemizacija delovnih mest - načela priprave

Pri pripravi sistemizacije delovnih mest moramo upoštevati naslednja načela:
 • Delovna mesta morajo odražati dejansko stanje v podjetju.
 • Delovna mesta naj bodo zaradi večje funkcionalne fleksibilnosti opredeljena širše.
 • Vodilo razlikovanja med delovnimi mesti naj bo vsebina, zahtevnost in odgovornost dela, ne razlike v plači.
 • Predlog delovnih mest naj upošteva trende razvoja v prihodnosti.
 • Delovna mesta naj bodo jasno opredeljena.

Akt o sistemizaciji mora biti pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo, pri oblikovanju sistemizacije delovnih mest pa se ne opiramo zgolj na zakonsko obvezne sestavine, temveč vsebino prilagodimo priporočilom stroke in jo oblikujemo tako, da bo za podjetje koristna. 

Izdelavo sistemizacije delovnih mest moramo prilagajati konkretnim situacijam, potrebam in namenom.

Sistemizacijo delovnih mest jemljemo kot delovni pripomoček, ki ga moramo za čim večjo učinkovitost nenehno optimizirati glede na potrebe.

Sistemizacija delovnih mest - sestavni deli

Opis delovnega mesta, ki ga vsebuje sistemizacija delovnih mest obsega seznam vseh nalog, nujnih za odvijanje delovnega procesa na delovnem mestu. Opis delovnega mesta vsebuje zahteve, ki jih mora zaposleni izpolnjevati, da se dosežejo cilji organizacije:
 • Podatki za identifikacijo delovnega mesta (organizacijska enota, naziv delovnega mesta, šifra delovnega mesta)
 • Organizacijsko-tehnični podatki o delovnem mestu (opis delovnih nalog, namen delovnega mesta, strokovna, materialna in organizacijska odgovornost, sredstva in predmeti dela, delovni pogoji, posebne obremenitve, varstvo pri delu)
 • Kadrovski podatki o delovnem mestu (vrsta in stopnja strokovne izobrazbe, zahtevana funkcionalna oziroma dopolnilna znanja, delovne izkušnje, telesne dejavnosti, ki jih zahteva delo, osebnostne značilnosti).
Imate vprašanje? Lahko vam pomagamo! Kontaktirajte nas..
KLIKNITE TUKAJ
Želite, da vas obveščamo o spremembah in aktualnih novicah za podjetnike? Prijavite se na naš e-novičnik.
KLIKNITE TUKAJ
Želite več informacij?
Izpolnite obrazec
TRGOTUR d.o.o., Ljubljanska cesta 13/b, 3320 Velenje. Copyright © 2014 Trgotur d.o.o., vse pravice zadržane. Izdelava spletnih strani AV studio